SERWIS INTERNETOWY
Serwis internetowy  t w o j a M E T A  stanowi podstawowe narzędzie programu umożliwiając wgląd we wszystkie informacje dotyczące najmu z wykorzystaniem urządzeń o szerokości ekranu min. 1200 pikseli. Przeznaczony jest do użytku z wykorzystaniem przeglądarek Microsft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera.
Dostępna jest również wersja na urządzenia mobilne skierowana do najemców, oferująca kontrolę podstawowych danych związanych z rozliczeniem wynajmowanego mieszkania - wysokości opłat bieżących, salda, historii rozliczeń itp.

Niniejszy opis stanowi instrukcję obsługi programu i jest przeznaczony dla najemców. Jeżeli jesteś wynajmującym - skorzystaj z instrukcji przeznaczonej dla administratorów obiektów. Wszystkie poniżej zamieszczone zrzuty ekranu i uwagi dotyczące czynności niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania odnoszą się do urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows i przeglądarkę Chrome - niemniej jednak, nie powinny w sposób istotny różnić się dla urządzeń wyposażonych w inne oprogramowanie.
spis treści:
I. LOGOWANIE
Dostęp do Twojego konta w serwisie możliwy jest w dwojaki sposób:
 • poprzez wpisanie w pasku adresu przeglądarki unikalnego adresu URL w formacie https://twojameta.pl/rozrachunki.php?id=1012&token=f19b4ya lub
 • za pośrednictwem strony głównej serwisu (https://twojameta.pl) i znajdującego się na niej formularza logowania (odnośnik 'logowanie') - wyłącznie wówczas, gdy dla konta zostały zdefiniowane login (adres e-mail) i hasło
Gdy usiłujesz po raz pierwszy uzyskać dostęp do swojego konta skorzystasz najprawdopodobniej z pierwszej z dwóch wyżej podanych metod, bowiem dla Twojego konta nie zostały jeszcze ustalone login i hasło. W tym celu ustal właściwy dla Twoich rozliczeń adres URL - powinien być zawarty w umowie najmu, w przeciwnym razie zapytaj wynajmującego.
rys. 1 - okienko logowania
Jeżeli posiadasz już konto ze zdefiniowanym loginem i hasłem dostęp do niego uzyskasz wyłącznie z wykorzystaniem drugiej metody - formularza logowania. W odpowiednie pola formularza wpisz dane logowania, pole 'administrator' pozostaw niezaznaczone i wybierz odnośnik 'zaloguj'. W przypadku, gdy zapomnisz hasła wpisz w pole 'login (adres e-mail)' swój adres e-mail i wybierz odnośnik 'zresetuj hasło' - na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość z instrukcją dotyczącą przywrócenia dostępu do konta.

Podczas gdy poprzez dedykowany adres URL zawsze uzyskasz dostęp wyłącznie do jednego swojego konta (o ile nie zdefiniowałeś dla niego danych logowania - wówczas dostęp z wykorzystaniem tej metody będzie niemożliwy), to dostęp do konta za pomocą formularza logowania umożliwia uzyskanie takiego wglądu do wszystkich Twoich rozrachunków (z tytułu różnych umów najmu), który pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy wszystkimi połączonymi kontami (tj. takimi, które stanowią Twoją własność i dla których ustanowiony został wspólny login).

Jeżeli - mimo podania prawidłowych danych autoryzacyjnych lub właściwego adresu URL - nie możesz uzyskać dostępu do konta, z którego wcześniej bez problemu korzystałeś, może to oznaczać, że administrator obiektu (wynajmujący) nadał archiwalny status Twoim rozliczeniom.
II. ROZRACHUNKI
Główne okno programu stanowi zestawienie - w formie tabelarycznej - Twoich rozliczeń (rozrachunków) z tytułu najmu. Obejmuje ono szereg wierszy - każdy z nich odnosi się do pojedynczego zdarzenia, np. odnotowania powstania zobowiązania lub faktu jego spłaty. Na informacje zawarte w wierszu składają się dane w komórkach kolumn oznaczonych literami - od 'A' do 'L'. Podstawowe informacje dotyczące każdego zdarzenia zawarte są w bloku 'OPERACJA' obejmującym 3 pierwsze kolumny (data, kwota, kategoria / opis), przy czym data w kol. 'A' oznacza datę wymagalności dla zobowiązań lub wpływu na konto w przypadku Twoich wpłat. Jeżeli administrator obiektu (wynajmujący) dołączył do wpisu załącznik w postaci faktury, rozliczenia itp. uzyskasz go po kliknięciu na odnośnik w kolumnie 'C'
rys. 2 - zestawienie rozrachunków
W bloku 'ROZLICZENIE' grupującym kolumny od 'D' do 'I' zawarte są informacje finansowe rzutujące na ustalenie salda końcowego (głównego lub odsetek). I tak:
 • w kolumnie 'D' prezentowana jest kwota zaległości stanowiąca przeniesienie salda głównego poprzedniego wiersza (o ile jest ujemne)
 • w kolumnie 'E' prezentowana jest ilość dni zaległości (obliczana jako różnica dat danego i poprzedniego wiersza) stanowiąca podstawę obliczania odsetek (o ile podstawa naliczania odsetek w kolumnie 'D' ma wartość ujemną)
 • w kolumnie 'F' prezentowana jest kwota naliczonych odsetek za ilość dni opóźnienia wykazanych w kolumnie 'E', wg wzoru: kol. 'D' x kol. 'E' / 365 x stopa odsetkowa
 • w kolumnie 'G' prezentowana jest kwota pobranych i rozliczonych odsetek (dotyczy wyłącznie wierszy prezentujących kwoty dokonanych przez najemcę wpłat), wg wzoru: kol. 'D' x kol. 'E' / 365 x stopa odsetkowa - maksymalnie do wysokości salda odsetek poprzedniego wiersza
 • w kolumnie 'H' prezentowana jest kwota naliczonych należności, będąca powtórzeniem kwoty z kolumny 'B' (dotyczy wyłącznie wierszy odnoszących się do zobowiązań najemcy)
 • w kolumnie 'I' prezentowana jest kwota pobranych i rozliczonych należności (dotyczy wierszy odnoszących się do wpłat najemcy lub do innych wierszy pod warunkiem, że saldo w kolumnie 'L' poprzedniego wiersza wykazuje wartość dodatnią - do wysokości tego salda)


W bloku 'SALDO' grupującym kolumny od 'J' do 'L' zawarte są informacje dotyczące salda odsetek, głównego i ich sumy:
 • w kolumnie 'J' prezentowana jest suma kwot naliczonych, lecz niepobranych odsetek stanowiących zobowiązanie najemcy
 • w kolumnie 'K' prezentowana jest suma kwot naliczonych, lecz niepobranych należności stanowiących zobowiązanie najemcy
 • w kolumnie 'L' prezentowana jest suma kwot sald odsetek i należności stanowiących łączne zobowiązanie najemcy


Jeżeli nie interesują Ciebie szczegóły mechanizmu dokonywania rozliczeń - możesz ograniczyć się do zapamiętania następujących zasad:
 • każdy wpis z chwilą osiągnięcia dnia określonego w kol. 'A' (a zatem nie dotyczy to zobowiązań przed terminem wymagalności tj. nadchodzących płatności) wpływa na wysokość aktualnego salda Twoich rozliczeń (zwiększając je lub zmniejszając)
 • występowanie ujemnego salda (w kol. 'L') oznacza Twoje zadłużenie, dodatniego zaś - nadpłatę (dodatkowo kwoty sald przyjmują odpowiednio kolor czerwony lub zielony)
 • występowanie ujemnego salda powoduje naliczanie odsetek za opóźnienie w kwocie wynikającej z ostatnio określonej przez wynajmującego wysokości stopy odsetkowej
 • z dokonywanych przez Ciebie wpłat w pierwszej kolejności potrącane są należności na poczet spłaty odsetek za opóźnienie, a dopiero w dalszej - na pokrycie należności głównej, co pozwala uniknąć niezgodnego z prawem naliczania odsetek od odsetek
 • środki w ramach dodatniego salda Twojego konta automatycznie zostaną zaliczone na poczet Twoich przyszłych zobowiązań - z dniem ich wymagalności, do wysokości salda (nie musisz dokonywać wpłat tak długo, jak długo suma Twoich przyszłych, odnotowanych w systemie zobowiązań znajduje pokrycie w wysokości Twojego salda)
 • gdy na Twoim koncie występuje niedopłata (co najmniej przez 1 dzień), wówczas jako ostatni wpis zestawienia rozrachunków prezentowany jest dodatkowy wiersz - 'odsetki bieżace', zawierający informację o naliczonych odsetkach i bieżącym saldzie; jeżeli zamierzasz spłacić zadłużenie w całości:
  • dokonaj tego w godzinach lub w sposób, które umożliwiają zaksięgowanie środków na koncie wynajmującego jeszcze tego samego dnia - pamiętaj, że wysokość odsetek (a co za tym idzie - salda) aktualizowana jest na bieżąco, aż do dnia wpływu środków na rachunek wynajmującego lub
  • wraz ze spłatą dokonaj drobnej nadpłaty, z której potrącone zostaną odsetki za czas, w którym przekazane przez Ciebie środki były transferowane pomiędzy rachunkami bankowymi (nadpłata zostanie rozliczona przy kolejnych rozrachunkach)
 • wpłacane przez Ciebie środki odnotowywane są w systemie na dzień ich faktycznego wpływu na konto bankowe wynajmującego

 
Główny obszar roboczy programu - zestawienie rozrachunków - wyposażony jest w szereg funkcjonalności ułatwiających obsługę, w tym możliwość filtrowania wyników. Specjalne, dedykowane tej funkcji okienko przedstawione zostało na rys. nr 3.
rys. 3 - okienko filtrowania
Wywoływane jest za pomocą klawiatury - klawisz 'F'. Spośród dostępnych pozycji listy rozwijanej należy wybrać kategorię wpisów, które mają być wyświetlone, a następnie zatwierdzić formularz odnośnikiem 'filtruj' (w zaprezentowanych wynikach pominięte zostaną dane bloków 'ROZLICZENIE''SALDO') lub odnośnikiem 'wyświetl' (pełne dane, stanowiące wyciąg całego zestawienia). W przypadku wyboru z listy rozwijanej pozycji 'wszystkie kagetorie', niezależnie od wyboru w/w odnośników w każdym przypadku wyświetlone zostanie pełne zestawienie danych rozrachunków. Zestawienie wyświetlanych wyników - zgodnych z ustawieniami w okienku 'filtrowanie / wyświetlanie' może być wydrukowane. Odpowiednią procedurę uruchamia w przeglądarce zwykle skrót klawiaturowy 'Ctrl + P'. Aby opuścić okienko 'filtrowanie / wyświetlanie' wystarczy kliknąć na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu, odnośnik 'anuluj' lub posługując się klawiaturą - klawisz 'Esc'.

 
Podwójne kliknięcie w wybrany wiersz zestawienia rozrachunków powoduje wywołanie okienka operacji edycji / dodawania / usuwania wpisu. Za jego pomocą dokonasz wybranej operacji - pamiętaj jednak, że wszelkie zmiany mają charakter poglądowy i nie są zapisywane na serwerze.
rys. 4 - okienko operacji
Okienko dodawania możesz również wywołać posługując się klawiaturą - klawisz '+'. Ten sposób wywołania różni się od poprzednio zaprezentowanego: do formularza nie są wczytywane dane wybranego wpisu, możliwość przełączenia się w inny tryb (usuwania, edycji) jest zablokowana. Podobnie, jak w przypadku wyżej opisywanej operacji filtrowania wyników, tak i w tej sytuacji wszelkie wprowadzone zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie na wydruku, którego dokonasz w przedstawiony wcześniej sposób ('Ctrl + P'). Istnieje również możliwość zachowania wprowadzonych zmian - za pośrednictwem okienka kodu (opisanego w dalszej części instrukcji). Jeśli chcesz opuścić okienko operacji - zrobisz to w znany Ci już sposób: klikając na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu, odnośnik 'anuluj' lub posługując się klawiaturą - klawisz 'Esc'.
 
Gdy wybierzesz na klawiaturze klawisz 'Insert' wyświetlone zostanie okienko 'kod' zawierające tekstową reprezentację danych wyświetlanych w zestawieniu rozrachunków. Dane te możesz skopiować i zapisać lokalnie na swoim komputerze w zwykłym pliku tekstowym.
rys. 5 - okienko kodu
Ma to szczególnie zastosowanie wówczas, gdy chesz zachować efekt wprowadzonych przez siebie zmian celem przywoływania go w przyszłości.
 • aby zapisać zmiany postępuj według poniższej procedury:
  1. wprowadź zmiany w zestawieniu rozrachunków poprzez edycję, usunięcie lub dodanie wpisów za pomocą okienka 'operacje' - wywołasz je klikając dwukrotnie na wybrany wiersz zestawienia lub posługując się klawiszem '+'
  2. otwórz okienko 'kod'
  3. skopiuj do schowka dane formularza okienka 'kod'
  4. utwórz w wybranej lokalizacji Twojego komputera plik w formacie tekstowym, wklej do niego dane znajdujące się w schowku i zapisz go
  5. zamknij okienko 'kod' klikając na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu lub posługując się klawiaturą - klawisz 'Esc'.
 • aby wczytać dane do zestawienia rozrachunków postępuj według poniższej procedury:
  1. otwórz plik, w którym zapisałeś dane i skopiuj je do schowka
  2. otwórz okienko 'kod'
  3. wklej dane ze schowka do formularza okienka 'kod' w taki sposób, aby zastąpiły dotychczasowe dane
  4. wybierz odnośnik 'wczytaj kod'
 • aby przywrócić oryginalne dane zapisane na serwerze - odśwież stronę korzystając z odpowiedniego przycisku przeglądarki lub klawiszem 'F5'
Zestawienie rozrachunków może mieć formę dość długiej listy, niemieszczącej się w oknie przeglądarki. W celu nawigacji po zestawieniu - przewijanie w górę lub w dół - możesz skorzystać z rolki myszy. W niektórych przeglądarkach pozycja kursora nie będzie miała znaczenia, w innych zaś kursor powinien być ustawiony nad częścią tabeli zawierającą dane rozrachunków. Możesz również skorzystać z odpowiednich klawiszy klawiatury:
 • 'strzałka w górę' - przewija płynnie listę w górę
 • 'strzałka w dół' - przewija płynnie listę w dół
 • 'PageUp' - przewija skokowo listę w górę
 • 'PageDown' - przewija skokowo listę w dół
 • 'Home' - przewija listę na jej początek
 • 'End' - przewija listę na jej koniec
W przypadku posługiwania się klawiaturą w niektórych przeglądarkach może występować konieczność uprzedniego ustawienia fokusa (kliknięcie myszą) w obszarze tabeli zawierającym dane rozrachunków.
III. APLIKACJA MOBILNA
Okno przedstawione na rys. nr 6 umożliwi Ci łatwe zainstalowanie aplikacji mobilnej na Twoim urządzeniu. Wywoływane jest poprzez wybór odnośnika 'aplikacja' znajdującego się w prawym, górnym rogu przeglądarki, nad zestawieniem rozrachunków lub przy pomocy klawiatury - klawiszem 'A'. W zależności od aktualnych ustawień Twojego konta jego wygląd może się różnić. Za pomocą okna wygenerujesz odnośnik (lub kod QR z adresem), co pozwoli na uproszczenie całego procesu instalacji. Aby zainicjować procedurę możesz postąpić dwojako:
 • wygenerować odnośnik, który prześlesz na swoje urządzenie mobilne i na nim uruchomisz
 • wygenerować kod QR zawierający adres aplikacji, który zeskanujesz swoim urządzeniem mobilnym (niezbędne jest posiadanie odpowiedniej aplikacji do skanowania) i - podobnie, jak w poprzednim przypadku - uruchomisz na swoim urządzeniu
rys. 6 - okienko aplikacji mobilnej
Aby wygenerować odnośnik wybierz spośród opcji (zestaw dostępnych opcji uzależniony jest od aktualnych ustawień Twojego konta) właściwy tryb pracy oraz status Twojego konta i zatwierdź odnośnikiem 'wyślij'. Następnie otwórz wiadomość na Twoim urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z zawartą w niej instrukcją.

Aby wygenerować kod QR zawierający adres aplikacji wybierz spośród opcji (zestaw dostępnych opcji uzależniony jest od aktualnych ustawień Twojego konta) właściwy tryb pracy oraz status Twojego konta. Przy każdej zmianie opcji kod QR jest natychmiast aktualizowany. Następnie zeskanuj kod przy pomocy Twojego urządzenia i przejdź na stronę internetową aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat instalacji, obsługi i bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem aplikacji mobilnej zawarte są w instrukcji obsługi aplikacji.

Korzystanie z aplikacji mobilnej możliwe jest wyłącznie dla kont ze zdefiniowanym numerem PIN i/lub loginem (adres e-mail) oraz hasłem. Jeżeli Twoje konto nie spełnia powyższych warunków zamiast okna zaprezentowanego na rysunku wyświetlone zostanie okno z odpowiednim komunikatem. Należy wówczas dokonać wymaganych zmian za pośrednictwem okna 'ustawienia' (opis w dalszej części instrukcji).

Aplikacja mobilna stanowi jedynie uzupełnienie serwisu internetowego, prezentując ostatnie dane dotyczące rozrachunków. Stanowi przydatne, "mobilne" narzędzie w zakresie kontroli bieżących rozliczeń, jednakże pełne zestawienie operacji wraz z zestawem użytecznych narzędzi dostępne jest wyłącznie poprzez serwis internetowy.
IV. USTAWIENIA
Za pomocą okna 'ustawienia' dokonasz niezbędnych ustawień swojego konta:
 • zdefiniujesz przypisany do konta adres e-mail, stanowiący równocześnie Twój login w systemie
 • ustanowisz lub zmienisz hasło (wymagane wprowadzenie adresu e-mail)
 • zdefiniujesz, zmienisz lub usuniesz PIN aplikacji mobilnej
 • włączysz lub wyłączysz otrzymywanie powiadomień o nowych wpisach w zestawieniu rozrachunków
 • ustalisz domyślną szerokość wyświetlanego zestawienia rozrachunków
rys. 7 - okienko ustawień
Okno wywołasz posługując się odnośnikiem 'ustawienia' znajdującym się - podobnie, jak reszta odnośników - w prawym, górnym rogu okna przeglądarki, nad zestawieniem rozrachunków lub posługując się klawiaturą - klawisz 'U'.

Pole 'hasło' służy do ustanawiania lub zmiany hasła. Jeżeli hasło zostało wcześniej zdefiniowane, przy kolejnym otwarciu okna nie jest ze względów bezpieczeństwa wyświetlane - potwierdzeniem ustalenia hasła jest komunikat w polu formularza: 'hasło zdefiniowane'. Nie ma też potrzeby ponownego wprowadzania hasła przy kolejnym dokonywaniu zmian w formularzu - pozostawienie odpowiadającego mu, pustego pola jest równoznaczne z zachowaniem dotychczasowego hasła. Konsekwencją zapisania hasła w systemie jest ograniczenie dostępu do konta - poprzez konieczność logowania się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza na głównej stronie serwisu - https://twojameta.pl (odnośnik 'logowanie'). Prawidłowe hasło składa się z 6-16 znaków (a-z, A-Z, 0-9). Ustanowienie hasła jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy uprzednio lub wraz z hasłem wprowadzony został adres e-mail. Ustalenie hasła jest ze względów bezpieczeństwa wysoce rekomendowane. Przed zapisem formularza ustawień, w którym wprowadzone zostało hasło pojawi się dodatkowe pole - 'kod weryfikacyjny'. Należy wówczas wybrać odnośnik 'pobierz kod', co spowoduje wysłanie kodu weryfikacyjnego na podany adres poczty elektronicznej, a następnie przepisać go (lub skopiować) do wspomnianego pola formularza.

Pole 'login (adres e-mail)' umożliwia ustanawianie lub zmianę pozostającego w posiadaniu użytkownika adresu e-mail, na który mogą być wysyłane m.in. powiadomienia o nowych wpisach w zestawieniu rozrachunków. Jeżeli do systemu zostanie również wprowadzone hasło, wówczas adres e-mail pełni dodatkowo rolę loginu. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku hasła: nie ma możliwości usunięcia (poza jednym, opisanym w dalszym ciągu instrukcji przypadkiem) raz wprowadzonego adresu e-mail (istnieje wyłącznie możliwość jego edycji), zmiana lub ustanowienie adresu e-mail wymaga pobrania i wpisania do formularza ustawień prawidłowego kodu weryfikacyjnego. Właściwy adres e-mail składa się z maks. 50 znaków (a-z, 0-9,  _.-).
Zdefiniowanie dla konta loginu (adresu e-mail) ma jeszcze jedno, dodatkowe znaczenie - umożliwia łączenie kont. Jeżeli posiadasz w systemie kilka kont związanych np. z aktualnymi i występującymi w przeszłości rozliczeniami z tytułu najmu (u tego samego lub różnych wynajmujących), to możesz je połączyć poprzez ustanowienie dla tych kont tego samego adresu e-mail. Odbywa się to następująco: korzystając z formularza ustawień jednego konta definiujesz login (adres e-mail) właściwy dla innego Twojego konta - hasło i PIN oraz pozostałe parametry drugiego konta zostaną ustawione wg danych zawartych w formularzu. Jeżeli konto, z poziomu którego dokonujesz łączenia kont nie ma ustanowionego hasła, obydwa łączone konta nie będą miały hasła mimo, że drugie konto takie hasło dotychczas posiadało. Aby uzyskać wgląd łączony w Twoje dotychczasowe rozliczenia koniecznie zdefiniuj - o ile nie miało to miejsca - hasło (jest ono wówczas nadane / zmieniane dla wszystkich kont posiadających ten sam login). Dodatkowe informacje uzyskasz w rozdziale I. LOGOWANIE.

Pole 'PIN' pozwala na ustanawianie, zmianę lub usuwanie numeru PIN aplikacji mobilnej. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji konieczne jest ustalenie numeru PIN i/lub loginu oraz hasła (więcej informacji dotyczących uruchomienia i korzystania z aplikacji mobilnej znajduje się w odrębnej instrukcji obsługi). Przy ponownym wywołaniu okna - ze względów bezpieczeństwa - PIN nie jest wyświetlany (potwierdzeniem wcześniejszego wprowadzenia i zapisania PIN-u jest komunikat 'PIN zdefiniowany'). Wprowadzone do formularza, zatwierdzone zmiany PIN-u dotyczą również wszystkich innych Twoich rozrachunków, o ile następuje (lub zostało zdefiniowane w przeszłości) ich powiązanie - poprzez wspólny adres e-mail. Zapis formularza z pozostawionym pustym polem PIN-u powoduje (inaczej, niż w przypadku hasła) jego usunięcie; wyjątek stanowi sytuacja, gdy następuje powiązanie edytowanego konta z innymi Twoimi rozrachunkami - wówczas, w przypadku pozostawienia pustego pola formularza, dla Twoich połączonych kont przyjęty zostanie dotychczasowy PIN.

Pole 'wysyłka e-mail' stanowi element konfiguracji mechanizmu wysyłania powiadomień. Powiadomienia te, to przede wszystkim informacje o nowych, wprowadzanych pozycjach zestawienia rozrachunków, ale w przyszłości, wraz z rozwojem programu mogą to być również inne wiadomości. Do dyspozycji pozostają 4 rodzaje ustawień: wyłączenie powiadomień oraz 3 ustawienia włączające ich doręczanie w określonych porach dnia. Włączenie powiadomień skutkować będzie ich wysyłką tylko wówczas, gdy dla konta zdefiniowany zostanie adres e-mail.

Pole 'szerokość zestawień' pozwala określić szerokość (w pikselach) wyświetlanych w oknie przeglądarki Twojego komputera zestawień tabelarycznych. Pozostawienie wartości '0' lub mniejszej, niż '1200' powoduje wyświetlenie zestawień w domyślnej szerokości (ok. 1200 pikseli). Ustalenie wartości bliskiej lub większej od szerokości okna przeglądarki spowoduje z kolei wczytanie zestawienia na całą jej szerokość.

V. PŁATNOŚCI
Za pomocą okna 'płatności' w łatwy i szybki sposób zrealizujesz przelew na rzecz wynajmującego w wysokości wynikającej z aktualnego salda rozliczeń. Okno wywoływane jest za pomocą odnośnika 'płatności' znajdującego się w prawym, górnym rogu okna przeglądarki lub skrótem klawiaturowym - klawisz 'P'.
rys. 8 - okienko płatności
Przedstawione na rys. nr 8 okno zawiera m.in. kod QR z danymi przelewu oraz - poniżej - pole kwoty. Domyślna wartość w polu kwoty odpowiada sumie zobowiązań wraz z bieżącą kwotą odsetek. Dokonanie płatności jest prostą czynnością - otwórz aplikację banku na swoim telefonie, wybierz funkcję płatności poprzez skanowanie kodu QR (w zależności od banku i aplikacji może różnie się nazywać np. zeskanuj i zapłać, zeskanuj kod i zapłać, skanuj i płać, przelew QR, fotopłatności itp.), a następnie zeskanuj kod QR i zatwierdź płatność. Zazwyczaj po zeskanowaniu kodu i wczytaniu danych do formularza aplikacji bankowej użytkownik przed zatwierdzeniem przelewu uzyskuje możliwość edycji danych np. wysokości kwoty, tytułu przelewu i in. Jeżeli chcesz zmienić wyłącznie kwotę, to możesz to zrobić również przed zeskanowaniem kodu poprzez wpisanie jej do pola kwoty formularza w okienku płatności (z dwoma miejscami po przecinku) - kod QR zostanie natychmiast wygenerowany ponownie. Zwróć uwagę, że w przypadku płatności przeterminowanych kwota salda i odpowiednio kwota zobowiązania w polu kwoty formularza płatności zawiera obliczoną na dany dzień i aktualizowaną automatycznie, na bieżąco wysokość odsetek za opóźnienie. Jeżeli przelew pełnej kwoty należności dotrze tego samego dnia na konto wynajmującego, wówczas kwota zobowiązania zostanie w całości spłacona - w przypadku, gdy przelew zostanie zrealizowany faktycznie w następnych dniach należy uwzględnić tę okoliczność i do podanej kwoty doliczyć odsetki za kolejne dni opóźnienia. Pamiętaj również, aby każdorazowo po zeskanowaniu kodu QR, przed zatwierdzeniem przelewu upewnić się, że wczytany numer rachunku do przelewu jest właściwy tzn. zgodny z numerem ustalonym w porozumieniu z wynajmującym (np. w  umowie najmu).
Jeżeli nie ma możliwości wyświetlenia okna płatności - nie widzisz odnośnika 'płatności', skrót klawiaturowy nie działa - oznacza to, że funkcja jest niedostępna (wynajmujący nie wprowadził do systemu numeru własnego rachunku bankowego).